Algemene voorwaarden tennislessen 2023/2024 Tennisschool Smash

Algemene voorwaarden Tennisschool Smash

2023/2024

 

 1. Wij gebruiken planmysport voor de administratie en communicatie en voor het vastleggen van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.
 2. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 3. Recht op deelname aan een cursus van Tennisschool Smash ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.
 4. Door ondertekening van het inschrijfformulier of verzending van het online formulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 5. Indien bij betaling via een machtiging niet kan worden geïncasseerd zal € 5,00 voor elke stornering worden berekend. Bij incasso via andere wegen zullen alle kosten ten behoeve van het incasseren worden doorberekend met een minimum van € 35,00.
 6. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
 7. In geval Tennisschool Smash besluit de betalingsverplichting van cursisten te annuleren of over te gaan tot restitutie van reeds betaalde cursusgelden zullen in elk geval administratie kosten in rekening worden gebracht ter grootte van 10% van het gehele cursusgeld met een minimum van € 25,00.
 8. Tennisschool Smash behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 9. Deelname aan enige cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 10. Cursusdagen en of tijden, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist.
 11. Uitsluitend privé cursussen kunnen, indien minimaal 24 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 1 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.
 12. Een les uur duurt 50 of 60 minuten.
 13. Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 14. Junioren zijn degene die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 15. Cursussen vinden altijd doorgang en zijn in principe op de buiten tennisbanen.
 16. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
 17. Inhaallessen: Bij tennisschool Smash werken we met een zogenoemde ‘om en om’ regeling. Dit wil zeggen dat de 1e les die uitvalt door weersomstandigheden, wordt ingehaald. De tweede les niet, de derde les wel en de vierde les niet enzovoort. Maximaal 3 inhaallessen mogelijk.
 1. De mogelijke inhaaldata van de inhaallessen zijn terug te vinden in het rooster.
 2. Covid-19: In tijden van een lockdown of aanscherpende regelgeving die direct invloed hebben op het geven van tennislessen, zal Tennisschool Smash tot 2 lessen tegemoet komen in de vorm van inhaaltrainingen en/of clinics. Onder geen voorwaarden zal Tennisschool Smash cursusgeld restitueren.

 

Betaling Cursusgeld

 1. Door ondertekening van het formulier of verzending van het online formulier geeft u toestemming aan Tennisschool Smash om (voor de duur van dit contract/abonnement)(doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening te schrijven en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisschool Smash. Deze incassering zal plaatsvinden in twee delen, namelijk in april en juli.
 1. In een groep van 5 zou eventueel een groep van 4 kunnen ontstaan. Bij deze groepen wordt de prijs naar rato berekend. In een groep van 9, zou eventueel een groep van 8 kunnen staan waarbij de prijs naar rato wordt aangepast.
 1. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen twee weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Contactgegevens
Tennisschool Smash
Rhijnauwenselaan 16-a
3981 HH Bunnik
E-mailadres: info@tennisschoolsmash.nl
Telefoon: 0031 (0)6 41 57 84 26 (Bereikbaar tussen: 09:00 – 13:00)

KvK nummer: 12345678